new_header_b

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า electric inspection สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ Natural Gas inspection ผู้ตรวจสอบอาคาร Building Inspection ความปลอดภัย safety inspection Preventive Maintenance Thermo Scan ภาชนะรับแรงดัน Pressure Vessel Inspection ตรวจสอบและรับรอง ถังน้ำมันเชื้อเพลิง Oil Tank Inspection ตรวจสอบการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหย ตรวจสอบการรั่วซึมของสาร Volatile Organic Compounds ตรวจสอบการรั่วซีมของสาร VOCs

บริการ ตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านวิศวกรรม

ใบอนุญาต และ ใบรับรอง ประเภทนิติบุคคล

ใบรับรอง ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล ใบอนุญาต เลขที่ น.0029/2550

ใบรับรองขึ้นทะเบียน เป็นวิศวกรออกแบบ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เลขทึ่ 001/2551

ใบรับรอง ผู้ตรวจสอบไฟฟ้า สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ เลขที่ 001/2551

ใบอนุญาต ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิตุบุคคล เลขที่ 0366/50

งานบริการตรวจสอบ

การตรวจสอบความปลอดภัย ของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร /โรงงาน

การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ภายในโรงงาน

การตรวจสอบการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหย

การถ่ายภาพความร้อน (Thermo-Scan )

งานตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประจำปี